Convocatòria d’oferta d’ocupació pública de l’ICS 2015

L’Institut Català de la Salut du a terme, periòdicament, oposicions i concursos per cobrir places en els seus centres. La Subunitat de Gestió de Processos de Selecció del Centre Corporatiu informa de tot el procés de selecció de les diferents convocatòries.

convocatoria-oferta-ocupacio-publica-ICS

En l’actualitat té obert un  procés selectiu per proveir 340 llocs de treball, distribuïts de forma proporcional al nombre de places ocupades interinament: 44 places per a facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària, 8 per a facultatiu especialista en pediatria, 11 per a llevadora, 136 per a infermeria, 65 per a auxiliar d’infermeria, 55 per a auxiliar administratiu i 21 per a zelador.
Aquestes places estan diferenciades en convocatòries específiques per a cada categoria professional, tal com estipula el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de la Sanitat sobre l’ordenació i la classificació del personal estatutari de l’ICS de l’any 2007. Per exemple, en el cas d’infermeria, les places s’oferiran en una única convocatòria específica, que podrà incloure places d’hospital i d’atenció primària.
Per poder participar en les convocatòries caldrà estar registrat al Sistema de Gestió de Recursos Humans.
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2015 DE L’ICS
Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015
Requisits:
Ø 
Requisits generals                Ø  Documentació a presentar        
                              Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015

Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:
Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015
Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015
Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:  
Ø  Descarregar el Temari

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015

Requisits:

Ø  Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
 Temari:
Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015
Requisits:
Ø 
Requisits generals               Ø  Documentació a presentar
Temari:

Termini de presentació fins el:
Ø  9 de desembre de 2015

INSCRIPCIÓ

La sol·licitud d’inscripció ha de tramitar-se de forma telemàtica en la web de l’ICS i la persona aspirant deurà clicar en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH).

convocatoria-oferta-ocupacio-publica-ICSAnuncios

Barcelona de Serveis Municipals selecciona personal

Barcelona-de-Serveis-Municipals
BARCELONADE SERVEIS MUNICIPALS, S. A. es una sociedad mercantil, titularidad del Ayuntamiento de Barcelona.  
B:SM tiene como misión contribuir al desarrollo de Barcelona y a la mejora de la calidad de vida de ciudadanos y visitantes gestionando servicios encargados por el Ayuntamiento de Barcelona con eficiencia, proactividad, aportando valor a esta gestión de servicios y optimizando la rentabilidad social y económica.

Servicios

Movilidad

Aparcamientos B:SM, Àrea ticket de control, Barcelona Nord estacions autobusos, Fabra i Puig Estacions autobusos, Bicing

Ocio

Zoo Barcelona, Tibidabo, Park Güell, Palau Sant Jordi, El Parc del Fórum.
Actualmente se encuentran en proceso de selección de un jefe de seguridad para la anilla olímpica y atención al cliente en las taquillas de los puntos de información del Zoo.

Descripción de los puestos

Jefe de Seguridad

Profesional del sector que aporte como mínimo 4 años de experiencia en un puesto vinculado a la gestión de operaciones en materia de seguridad en grandes superficies, pabellones, estadios, etc.
Incorporación inmediata. Jornada laboral de 40 horas semanales de mañana y tarde de lunes a domingo.
Requisitos:
 • Título de director de seguridad (habilitado del Ministerio del interior)
 • Experiencia de 4 años
 • Dominio Pack Office
 • Castellano y catalán

Parque zoológico atención al cliente

Atención a los visitantes del Zoo en taquillas y punto de información
Disponibilidad inmediata total y fines de semana.Contacto temporal de refuerzo
Requisitos:
 • Preferentemente Ciclo formativo de grado medio y/o superior relacionado con turismo y/o administración.
 • Catalán, castellano e inglés nivel conversación. 
Para acceder a las oferta clica sobre cada enlace.
Es imprescindible adjuntar el CV al apuntarse a las ofertas

 
 

 
 

Diputació Barcelona convocatòria d’ interinatges per oficial especial mobilitat i seguretat viària

 
Diputació-Barcelona-interinantges-oficial especialista mobilitat i seguretat viària
 
 
La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL ESPECIAL MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.

Característiques dels llocs

Funcions bàsiques:

 
·         Definir, preparar i supervisar les operacions de manteniment de la senyalització
          horitzontal i vertical portats a terme pel personal al seu càrrec.
·         Realitzar el seguiment dels diferents projectes de senyalització i seguretat vial,
          de mobilitat urbana i d’adaptació del viari a la mobilitat, solucionant elsdubtes que
          es presentin, definir els treballs i l’àmbit dels mateixos, tenint cura del compliment
          del prescrit en el plec de prescripcions tècniques.
·         Realitzar la presa de dades, confeccionar i fer el manteniment actualitzat dels
         diferents inventaris de mobilitat urbana, senyalització i seguretat vial.
·         Realitzar funcions de suport en matèria pròpia de la seva especialitat.
·         Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament
          dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació i
          calibratge, solucionant si s’escau, petites avaries seguint les indicacions
          establertes en la documentació tècnica associada.
·         I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc.
Categoria: LAS – oficial especial senyalització obres públiques
Servei: Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Ubicació: Diferents sectors de la demarcació de Barcelona

 

 Requisits

Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea
o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Estar en possessió del títol de formació professional de segon grau o batxiller
superior.
Estar en possessió del permís de conducció de classe B

Presentació de sol·licituds

Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en
paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 diez naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Pots consultar la convocatòria a aquest enllaç

Si vols consultar la resta de convocatòries visita la página web de la Diputació de Barcelona/ interinatges
 
 

Subway abrirá seis nuevos restaurantes en 2016

subway

Subway es una empresa americana que nace en el verano del año 1965 gracias a la iniciativa de Fred DeLuca, un joven de 17 años que quería pagarse sus estudios universitarios. Tras establecer contacto con un amigo de la familia, el doctor Peter Buck, surgió la idea de abrir una tienda de bocadillos.
Para poner en funcionamiento el negocio solamente necesitaban alquilar un local, montar un mostrador, comprar la comida y abrir el establecimiento al público.

Después de estudiarlo, ambos se asociaron y un mes después abrieron su primera tienda de bocadillos en Bridgeport, Connecticut, con una inversión de 1.000 dólares.
Una vez probado el éxito del negocio, en 1974 decidieron comenzar la expansión a través del sistema de franquicias. Actualmente, la compañía es la primera cadena de bocadillos con más de 44.000 establecimientos (todos ellos franquiciados) en 108 países.
La cadena tiene previsto abrir 6 nuevos establecimientos en Cataluña, en las comarcas del Vallés, Maresma, Baix Llobregat como zonas prioritarias debido  su cercanía con Barcelona, y llegar así a los 60 en toda España.
Actualmente Subway cuenta con 54 establecimientos en España, que generan cerca de 500 puestos de trabajo.
Si estas interesado en trabajar en Subway, normalmente hay cuatro tipos de puestos.

Sandwich Artists

Trabaja en un equipo elaborando deliciosos bocadillos a petición del cliente, respetando los procedimientos sanitarios y de seguridad y manteniendo el establecimiento limpio.

Jefe del equipo

Dependen del subdirector y del director del establecimiento. Están orientados hacia la clientela, saben motivar un equipo y tienen ganas de progresar en un establecimiento SUBWAY. Su responsabilidad es atender al cliente respetando las normas sanitarias y de seguridad además de velar por la limpieza del establecimiento.

Subdirector de establecimiento

Colabora con el director de establecimiento ayudándole, manteniendo alta la calidad operativa del restaurante, asegurándose de la satisfacción del cliente y de la calidad de los bocadillos. Ejerce una función de ayuda en el liderazgo y contratación del equipo además de en la ejecución de las políticas y procedimientos de la empresa.

Director del establecimiento

Los directores de establecimientos dependen directamente del propietario del restaurante y su función principal es la de mantener un alto nivel operativo del establecimiento, análisis de rendimiento financiero, velar por la satisfacción del cliente y mantener la calidad en los bocadillos. Dirigen y motivan al equipo para garantizar el éxito financiero del negocio.
Apoyan, ejecutan y comunican las políticas de la empresa, los procesos y los procedimientos al personal. Entre sus funciones está la de contratar, formar y desarrollar equipos de alto rendimiento.
Selecciona en que perfil puedes encajar y envía tu CV

Xerrada informativa sobre la Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea adreçada a joves de 16 a 29 anys que en aquests moments no estan estudiant i es troben en situació d’atur. 
Saps quins són els requisits? Com t’hi pots inscriure? Per a què serveix? 
El proper dimarts dia 24 de novembre a les 17:00 hores, al Casal de Joves tindrà lloc una sessió informativa per a resoldre tots aquests dubtes i iniciar la inscripció  a la Garantia Juvenil.

Si vols més informació sobre la garantía juvenil, aquí.

5 claves para encontrar empleo en Navidad

Si quieres optar a uno de los 850.000 trabajos que se crearán en los próximos meses, según informó Adecco la pasada semana a través de una nota de prensa,  este es el momento de enviar tu currículum. La consultora de RRHH afirma que entre los meses de noviembre y enero se firmarán más de 850.000 contratos.
Falta poco más de un mes para que llegue la Navidad, y los medios de comunicación han publicado numerosos artículos sobre el aumento de las ofertas de empleo durante estas fechas. También nosotros hemos recogido en el blog, diferentes noticias de empresas que están ampliando sus plantillas para hacer frente a la próxima campaña de navidad:

¿Cómo empezar a buscar?


Nuestro consejo es que planifiques bien tu trabajo y optes a aquellas ofertas a las que realmente puedas acceder. De nada o de poco te servirá, si no tienes el perfil que demandan, ofrecer tu candidatura a un puesto de trabajo de este tipo.Las empresas necesitan personas que sepan lo que hacen, que conozcan las funciones que tienen que desempeñar, para poder cubrir estas puntas de trabajo.

Piensa bien a que empresas podrías enviar tu currículum, y antes de hacerlo recuerda aquellos puntos que deberías tener en cuenta (“Autocandidatura: enviar el currículum por e-mail”). Tampoco olvides que la mayoría de estas contrataciones serán gestionadas por Empresas de Trabajo Temporal, y por esta razón las tendrás que tener en cuenta. Revisa y actualiza los datos  de las ETT y los protales de empleo en los que te hayas registrado.

Claves para encontrar empleo en navidad 

En esta infografía puedes ver cinco puntos claves que tienes que tener en cuenta a la hora de buscar trabajo durante la campaña de Navidad.

5-claves-para-encontrar- empleo-en-Navidad


Empieza ya la búsqueda. Noviembre es el mes en el que las empresas vinculadas al gran consumo refuerzan sus plantillas, para hacer frente a la campaña de navidad. Es el momento de enviar el currículum.

Adapta tu perfil. No se trata de ocultar información o experiencia previa, pero sí de resaltar la formación o habilidades que más te puedan ayudar a la hora de conseguir ese empleo.

Muestra compromiso. Muéstrate comprometido a pesar de ser un trabajo temporal, pues podría ser una oportunidad de darte a conocer y que piensen en ti para futuras vacantes.

Se flexible. Ofrece una disponibilidad horaria amplia ya que los empleos ligados a esta campaña suelen ser por turnos, fines de semana, noches, etc., y limitarla podría hacerte perder oportunidades.

Actitud positiva. Demuestra interés e ilusión por la vacante. Una actitud positiva puede abrir más puertas que un extenso curículum cuando se trata de estas contrataciones.  

Sectores que generan empleo y perfiles más demandados.

Los sectores que generan más empleo durante estas fechas son:

 • Atención al cliente y/o fuerza de ventas.
 • Distribución y Retail
 • Logística y el Transporte.
 • Sector de la Alimentación.
 • Hostelería y Restauración.

Estos sectores necesitan reforzar sus plantillas, y crean nuevos empleos, casi todos temporales, pero pueden servir para conseguir una primera experiencia laboral o para que la empresa te conozca y pueda pensar en ti cuando en un futuro surja una vacante. 

Dentro del área de atención al cliente y/o fuerza de ventas, donde se prevé un incremento incluso de un 30% con respecto al año pasado,  los puestos de trabajo que mayor demanda van a generar los próximos meses son los siguientes:

 • Azafatos/as
 • Dependientes/as de comercio.
 • Promotores de productos.
 • Degustadores/as.
 • Animadores/as.
 • Teleoperadores/as (tanto de venta como de retención de clientes).
 • Gestores/as del punto de venta.

El área de Distribución y Retail, acaparará una gran parte de los puestos de trabajo que se generarán, de hecho, su demanda puede incrementarse en más de un 50% con respecto a otros meses del año. Y un 20% con respecto a la campaña anterior. Algunos de los puestos más demandados serán:

 • Empaquetadores/as.
 • Cajeros/as.
 • Inventaristas.
 • Reponedores/as.
 • Mozos/as de almacén.

Estrechamente vinculado a la distribución se encuentra el sector de la Logística y el Transporte, que en campaña navideña aumenta sus previsiones de contratación en un 20% con respecto a los meses previos y otro 15% frente a la anterior campaña navideña. Los puestos que más necesita cubrir este sector son:

 • Mozos/as de almacén.
 • Preparadores/as de pedidos con radiofrecuencia.
 • Carretilleros/as.

En cuanto al sector de la Alimentación (en el que se estima que habrá un 10% más de contratos que un año atrás), se producirá un aumento de la oferta de perfiles como:

 • Carretilleros/as.
 • Envasadores/as.
 • Manipuladores/as de alimentos.
 • Verificadores/as de calidad.
 • Operarios/as de línea.
 • Mozos/as tanto de expedición como de picking.

     La Hostelería y la Restauración verán crecer sus contrataciones en un 15% entre los meses de diciembre y enero frente a los de 2014. Aumentará la contratación de:

 •      Camareros/as.
 •      Cocineros/as.
 •      Camareros/as de pisos.
 •      Ayudantes/as y personal de office en general.

sectores-que-generan-empleo

Ventajas de buscar trabajo en Navidad.

En un artículo de Europapress, la orientadora laboral Catherine Jewell, autora del libro “Nuevo currículum, nueva carrera”, apuesta por este periodo del año como el más propicio para encontrar un buen trabajo, o incluso, cambiar de empleo, por varios motivos.
Hay menos competitividad. 
Hay una creencia muy arraigada de que en Navidad nadie prestará atención a los currículums y que los responsables de Recursos Humanos están de vacaciones.
Jewell explica que precisamente porque las empresas reciben menos currículums en estas fechas, el nuestro puede causar más impresión y contar con menos competidores.
En RRHH también hay objetivos que cumplir.
Con el final del año fiscal, los departamentos tienen que presentar sus resultados, y el de RRHH no es una excepción. Por ello, puede que en el mes de diciembre todavía queden puestos de trabajo que cubrir, por lo que enviar el currículum en este período te puede situar en el momento y lugar indicado, subraya Jewell.
Los entrevistadores están de mejor humor.
La navidad hace que la mayoría de la población esté de mejor humor, una situación que también influye en los entrevistadores. Esta cuestión también hay que tenerla en cuenta a la hora de abordar los diferentes procesos de selección.
Puedes aprovechar los eventos navideños.
La época navideña está llena de eventos organizados por las empresas y asociaciones de profesionales, a las que suele acudir toda la gente importante del sector. Por es, este tipo de actos pueden convertirseen el mejor aliado para hacer contactos.
Las felicitaciones permiten retomar contactos.
Una de las cosas más importantes a la hora de buscar empleo es mantener el contacto con todos aquellos con los que has trabajado anteriormente, y el envío de felicitaciones navideñas es una ocasión inmejorable.
Tienes tiempo para actualizar tu cv.
La Navidad también es la época perfecta para perfeccionar o rediseñar el currículum. Asegúrate de que tu currículum incluye las palabras clave que se utilizan para reclutar a gente con tu perfil.
Hazlo esquematizado para que sea fácil de leer y extraer lo importante, no pongas letra muy pequeña y consigue un diseño atractivo pero no excesivamente llamativo.
¡¡¡Recuerda!!!, las grandes empresas empiezan a buscar sus refuerzos con tiempo, si tienes claro tu perfil y los sectores de mercado a los que te quieres o puedes dirigir, no esperes y comienza a moverte, es en este mes cuando comienzan las contrataciones.Fuentes:
Adecco
EuropapressPlaces lliures als PFI’s de Sabadell

A Cal Molins (C. dels Calders, 32, Sabadelll) es desenvoluparan dos PFI’s per aquest Desembre. Pendents d’aprovació encara però que ja s’han iniciat les inscripcions. Aquests PFI’s seran sobre:

– Auxiliar de pastisseria i fleca.

– Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
Els cursos començaran el Desembre, i pels i les interessades, cal trucar al telèfon 937453223 en horari de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00h; demanant per l’equip PFI-PTT per tal que els hi donem hora per una sessió informativa, a Cal Molins.
En aquesta sessió informativa, hauran de portar la següent documentació:

Alumnes menors d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual.
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant.(adjuntem model)

Alumnes majors d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual.
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant.