Noves inauguracions BonPreu


Bonpreu
El Grup BonPreu és una empresa familiar catalana del sector de l’alimentació, dirigida per la família Font i Fabregó, que ja desenvolupava l’activitat comercial a principis del segle XX
Al Grup BonPreu hi treballen més de 5.000 persones i el 98,5% tenen contracte indefinit.
La companya d’Osona té previstes noves inauguracions a Cerdanyola, Sabadell i Terrassa, i cerca diversos perfils pels seus centres.

 

 

Adecco vuelve a confiar en el Servei d’Ocupació de Badia del Vallès para gestionar ofertas de Alstom

 
Adecco

Adecco, la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España  vuelve a confiar en el Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Badia del Vallès para gestionar sus ofertas con Alstom, empresa que  desarrolla y comercializa sistemas, equipos y servicios para el transporte ferroviario

Descripción de la oferta:

Operarios de acabados

Reportando al responsable del taller acabados, el operario de acabados tendrá que instalar todos los elementos interiores y exteriores de un tren ( equipamiento, puertas, interiorisme, cableados, productos eléctricos, tuberías, ventanas, canales bajo bastidor…) según los procesos establecidos de trabajo de acuerdo a criterios y normativas vigentes en el sector ferroviario.
Tipo de contrato: Temporal 12 meses
Ubicación: Santa Perpetua (Barcelona)
 

Perfil:

Formación profesional o ciclo formativo grado medio/superior en las especialidades de mecánica, carpintería o instalaciones industriales.
Experiencia previa en trabajos de producción en instalaciones industriales (montaje mecánico, interiorismo, montaje de tuberías, montaje de vidrios…)
Experiencia profesional adquirida en empresa multinacional, sector industrial.
 
Los candidatos seleccionados deberán realizar un curso de formación en un centro homologado sin remunerar
 
Si crees que cumple los requisitos inscríbete en nuestra oferta clicando aquí, para ello debes ser usuario de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

Barbera-del-Vallès- borsa-de-treball-llar-infants
L’Ajuntament de Barberà del Vallès  fa una  convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

El sistema de de selección es per concurs oposició en torn lliure.El tipus de relació serà contracte laboral temporal

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a Especialista de Llars d’infants són les que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d’altres:

·         Col·laborar amb la Direcció de les Llars d’Infants en l’elaboració de la programació de les activitats i els programes a executar.
·         Executar la programació i accions fruit de la prestació del servei de les llars d’infants.
·         Realitzar les tasques de seguiment de l’evolució dels infants.
·         Realitzar informes individuals sobre els infants.
·         Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS DEL LES PERSONES ASPIRANTS

·         Titulació: Estar en possessió del títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o titulació que es consideri equivalent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en funció del que s’estableix al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de data 20 de juliol de 2006) i d’altres resolucions vigents.
·         Llengua catalana: Nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C1).
·         Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
·         Satisfer els drets d’examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d’aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les personesaspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar desde l’endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

PROCÉS SELECTIU

El sistema selectiu serà el de concurs oposició.
Fase de concurs
En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula de mèrits (pots consultar-los clicant aquí)
Fase d’Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s’especifiquen a continuació:

·         Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

·         Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

·         Tercer Exercici.- Prova teórica

Borsa de treball de personal docent del Departament d’Ensenyament


Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • Personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d’acord amb el temps de servei.

 • Les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d’oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.
 • Les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d’Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d’ordre assignat en la convocatòria.

Durant el curs hi pot haver convocatòries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.
Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2015, la darrera setmana del mes de gener de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta. Per acreditar-ho cal presentar un certificat mèdic ordinari actualitzat en el qual s’especifiqui que la persona no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta. 
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Per acreditar-ho cal signar la declaració jurada inclosa a l’imprès de sol·licitud d’accés.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
 • Per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, es modifica l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de la manera següent: “Serà requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual […]. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals”.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament-Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

TERMINIS

Presentació de la sol·licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.
Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils comptats a partir de la data en què s’ha tramitat telemàticament de la sol·licitud. 
 • De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016.
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera setmana d’abril de 2016.Convocatòria de L’Ajuntament de Barcelona per ampliar la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Ajuntament-de-Barcelona
CONVOCATÒRIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Mitjançant aquesta convocatòria es constituirà una borsa amb les 300 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s’assenyala en la base 10.1a) de la convocatòria.
Així mateix,del total de la borsa es reserven fins a 15 llocs per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat

 Descripció funcional del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va

Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

Requisits de participación

Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 
Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. 

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l’espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.
Pots consultar la convocatoria en aquest enllaç

Diputació de Barcelona: procés selectiu per possibles suplències d’oficial fuster

diputació-barcelona-interinatge
CONVOCATÒRIA S-44/15 DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL FUSTER.

Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc
Categoria: MFU – oficial fuster
Servei: de Manteniment d’Edificis
Ubicació: Diferents centres de treball de la Diputació de Barcelona

Característiques dels llocs

Funcions bàsiques
Col·laborar en la reparació de mobiliari o elements de fusteria adaptats a les
limitacions d’un determinat espai i/o unes necessitats específiques d’ús.
 • Realitzar els treballs de complexitat mitjana de l’àmbit de manteniment,
 • conservació i restauració d’elements de fusta
 • Mecanitzar les peces de fusta i els seus derivats.
 • Realitzar les operacions d’instal·lació, muntatge, ajustament i acabat de
 • construccions de fusta en obra.
 • Dur a terme operacions d’envernissat bàsiques
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Requisits

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa
 • Estar en possessió del títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en ESO.

Presentació de sol·licituds

Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en
paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 diez naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del
portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona:

http://www.seuelectronica.diba.cat(apartat recursos humans).

En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de
registre de Barcelona (consulta les adreces a la convocatòria)
El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines de registre ja esmentades, o bé es pot trobar en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

sol·licitud, tant en paper com suport electrònic, ha d’anar acompanyada de la següent

documentació:

– DNI

– títol corresponent

– certificat de coneixements de nivell B1 de llengua catalana (antic certificat de

nivell A elemental)

Consulta tots els requisits i bases a la convocatòria.

Nike, Mango y Cortefiel abrirán tienda en el Parc Vallés

Según información aparecida en el Diari de Terrassa, Nike, Mango y Cortefiel se establecerán en breve en el Parc Vallès confirmando así la transformación del complejo de ocio en un espacio comercial.
Parc Vallès, propiedad del fondo de inversión Pradera, se inauguró en 1998.
Esta situado entre los municipios de Terrassa, Sabadell, Matadepera, Sant Quirze, Rubí y Sant Cugat, en la comarca del Vallès Occidental, con una excelente accesibilidad, amplitud de horarios y un enorme parking gratuito con más de 2.600 plazas.
Actualmente podemos encontrar una amplia oferta de ocio, gastronomía, tiendas..
En el siguiente listado puedes consultar  todas las empresas presentes  en el Parc Vallès y en muchos casos enviar tu CV  

Ocio

Kids Parc Vallès                          Golden Park
Newpark Bowling                         La Caseta del TAROT
Mojito Bar                                    Sant Patrick’s Irish Pub

Gastronomía

L’Art de la Crepe                        Foster’sHollywood
Udon NoodleBar                        Viena
BurgerKing                                 La Yoghourtería by Danone

Tiendas

Media Markt                               Drim
Juguetilandia                              Mercadona
DetailCar                                    JYSK
Caprabo con Eroski
También puedes visitar las páginas de Mango, Nike y Cortefiel y hacer llegar tu CV
A medida que tengamos más información sobre la noticia, iremos actualizando los datos

Empleo en cruceros

 

empleo-cruceros

 

 

 

Descripción de la oferta

Nº Vacantes : 250
Crew Management & Consulting, agencia reclutadora autorizada dedicada
a la selección de personal para trabajar a bordo de los cruceros del grupo Royal
Caribbean (Azamara Cruises, Celebrity Cruises, Royal Caribbean y Pullmantur). 

Posiciones abiertas en los departamentos: 

.-Cocina
.-Food and Beverage 
.-Animación (Youht Staff, Sport Staff, Cruise Staff, Sound Tech., Light Tech.,
Broadcast Tech, DJ)
.-Casino 
.-Recepción 

Requisitos: 

.- Mayor de 21 años
.- Inglés (nivel conversación), se valora si se tienen más idiomas (italiano, alemán, francés,etc)
.- Experiencia laboral en tierra, para el puesto al que quieres postular a bordo.
.- Personas dinámicas, y con capacidad de trabajar en equipo, en un entorno
 internacional.
.- Estar en condiciones físicas óptimas que les permitan participar en todos los
 ejercicios de evacuación en caso de emergencia 
Las entrevistas con el reclutador de Crew Management and Consulting y
con la naviera son siempre en inglés y por Skype.

Inscríbete

 

Open Camp Europe abre un proceso de selección para incorporar más de 100 trabajadores.

open-camp-europe-oferta-trabajo
La empresa promotora del parque deportivo Open Camp Europe – que abrirá las puertas el próximo 16 de junio en Barcelona – ha iniciado una campaña de selección de personal para incorporar más de 115 trabajadores. La fase de selección contará con la colaboración del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), según ha informado la empresa en un comunicado. Open Camp Europe tiene previsto contratar perfiles de formación profesional como técnicos en animación socio deportiva, monitores de ocio infantil y juvenil, técnicos en instalaciones, gestores de contenidos y analistas programadores.

Las ofertas se podrán consultar en el apartado Join Us de su web. Los interesados podrán enviar su currículum vía correo electrónico a la dirección creada para cada posición y en las próximas semanas Open Camp gestionará y dará respuesta  a los candidatos.
Desde hace más de dos años, un equipo de más de 75 profesionales trabajan con las instituciones públicas responsables, las asociaciones, federaciones y clubs más representativos de Catalunya para poder abrir en Barcelona, el parque europeo Open Camp Europe, dedicado al entretenimiento y a la innovación deportiva. Han logrado que numerosas empresas se unan al proyecto. La última incorporación ha sido la multinacional tecnológica Huawei, que el pasado mes de diciembre firmó un acuerdo cn Open Camp para suministrar los “equipos de comunicaciones y procesos de voz y datos que el parque requiere”, según informó en un comunicado la empresa promotora. Este proyecto prevé un impacto económico que se estima en 53,8 millones de euros anuales, además de la creación de 240 puestos de trabajo

open-camp-europe-oferta-trabajo


Su elemento central será el Estadi Olímpic Lluís Companys que pasará a estar abierto al público durante 230 días al año en lugar de los cinco días de ocupación, sin posibilidad de visita, actuales. Tanto en el campo como los espacios interiores del Estadi Olímpic está previsto localizar la mayoría de las atracciones y experiencias deportivas. 

Open Campofrecerá a los visitantes experiencias deportivas reales y virtuales. Los participantes vivirán las mismas sensaciones que los deportistas profesionales gracias al uso de modernas tecnologías. Abrirá 230 días al año y la tarifa básica será de 28 euros.

Francisco Medina, ideólogo del proyecto y que en el pasado trabajó para Port Aventura, ha asegurado que junto a Barcelona se planteó hacer el proyecto en Madrid, Sevilla y en el parque de atracciones de Salou-Vil•laseca. El turismo y el pasado olímpico de la capital catalana habrían decantado la balanza a favor de Barcelona.

OFERTAS DE EMPLEO OPEN CAMP EUROPE


TÉCNICOS EN ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA – Ref: 0012016
Funciones
Apoyar en el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas individuales y de equipo del parque
Perfil
 • Formación profesional grado superior   
 • Experiencia previa en asociaciones y clubs deportivos

Para acceder a esta oferta, envia un correo electrónico indicando la referencia a: seleccio@opencamp.info
TÉCNICOS EN PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN MULTIMEDIA- Ref: 0022016


Funciones
Planificación y soporte a la producción audiovisual y de espectáculos del parque 
Perfil

 • Formación profesional grado superior y/o universitaria
 • Experiencia en gestión de  clientes y proveedores externos 

Para acceder a esta oferta, envia un correo electrónico indicando la referencia a: seleccio@opencamp.info

GESTORES DE CONTENIDOS APPS Y GAMIFICACIÓN – Ref:0032016
Funciones

Programación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones inteligentes del parque
Perfil


 • Conocimientos de Internet of Things (IoT), tecnología RFID y Wearable Tech (WT) aplicada al deporte (sports bands)
 • Experiencia previa 

Para acceder a esta oferta, envia un correo electrónico indicando la referencia a: seleccio@opencamp.info


TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO – Ref: 0042016

Funciones
Instalación y mantenimiento eléctrico y mecánico de los sistemas y equipos del parque

Perfil


 • Formación profesional grado superior
 • Conocimientos de inglés 
 • Experiencia previa

Para acceder a esta oferta, envia un correo electrónico indicando la referencia a: seleccio@opencamp.infoANALISTAS PROGRAMADORES – Ref: 0052016


Funciones
Asistencia técnica en el uso e implantación de sistemas de negocio (ERP, CRM, sistemas WEB)
Perfil


 • Formación profesional grado superior y/o universitaria
 • Alto nivel de inglés
 • Experiencia previa de 2 años

Para acceder a esta oferta, envia un correo electrónico indicando la referencia a: seleccio@opencamp.info


El Ministerio de Defensa convoca 1.500 plazas para militares de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha convocado un proceso de selección de 1.500 plazas para el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, de las que 800 son para el Ejército de Tierra.

Así se recoge en una resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. El Ejército de Tierra es el que oferta el mayor número de empleos, un total de 800, de las que 24 están reservadas para extranjeros. A la Armada se destinan 350 y otras 350 son para el Ejército del Aire.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección se llevará a cabo a lo largo del año 2016 mediante el establecimiento de dos Ciclos de Selección, cuyos calendarios se establecen en el apéndice 1 de la convocatoriaCada uno de estos ciclos comprende un período de tiempo en el que se desarrollan todos los trámites de selección e incorporación a los diferentes centros de formación e incluyen examen teórico, pruebas físicas y reconocimientos médicos.


Los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas son: 
 • Tener la nacionalidad española o la de alguno de los 18 países con los que España tiene acuerdo establecido (apéndice 2).
 • Cumplir o haber cumplido antes del día de incorporación al centro de formación correspondiente 18 años de edad y no haber cumplido con anterioridad a ese día los 29.
 • Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su caso, a cada plaza. Estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.
 • Carecer de antecedentes penales.
La participación en el proceso de selección de alguno de los Ciclos de esta convocatoria, se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de las pruebas de selección.

La solicitud de cita previa se podrá realizar personalmente o por correo certificado en los diferentes lugares especificados en la convocatoria.

Igualmente y siempre que esté disponible, la cita previa se podrá solicitar por vía telefónica en el número 902 43 21 00 y/o 91 308 97 98 o a través de la pagina web del Ministerio de Defensa: www.reclutamiento.defensa.gob.es. 

PROCESO DE SELECCIÓN

Primero. Inicio del plazo de solicitud de cita previa: desde el día siguiente de publicación en el BOE (7 de enero) hasta el 27 de enero de 2016. La asignaciónde los destino se hará pública el 6 de mayo. Está previsto que la formación general militar, que dura dos meses, comience el 16 de mayo.

Segundo. Inicio del plazo de solicitud de cita previa: del 27 de mayo al 15 de junio de 2016.

Más información: Boletín Oficial del Estado