Noves inauguracions BonPreu


Bonpreu
El Grup BonPreu és una empresa familiar catalana del sector de l’alimentació, dirigida per la família Font i Fabregó, que ja desenvolupava l’activitat comercial a principis del segle XX
Al Grup BonPreu hi treballen més de 5.000 persones i el 98,5% tenen contracte indefinit.
La companya d’Osona té previstes noves inauguracions a Cerdanyola, Sabadell i Terrassa, i cerca diversos perfils pels seus centres.

 

 

Adecco vuelve a confiar en el Servei d’Ocupació de Badia del Vallès para gestionar ofertas de Alstom

 
Adecco

Adecco, la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España  vuelve a confiar en el Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Badia del Vallès para gestionar sus ofertas con Alstom, empresa que  desarrolla y comercializa sistemas, equipos y servicios para el transporte ferroviario

Descripción de la oferta:

Operarios de acabados

Reportando al responsable del taller acabados, el operario de acabados tendrá que instalar todos los elementos interiores y exteriores de un tren ( equipamiento, puertas, interiorisme, cableados, productos eléctricos, tuberías, ventanas, canales bajo bastidor…) según los procesos establecidos de trabajo de acuerdo a criterios y normativas vigentes en el sector ferroviario.
Tipo de contrato: Temporal 12 meses
Ubicación: Santa Perpetua (Barcelona)
 

Perfil:

Formación profesional o ciclo formativo grado medio/superior en las especialidades de mecánica, carpintería o instalaciones industriales.
Experiencia previa en trabajos de producción en instalaciones industriales (montaje mecánico, interiorismo, montaje de tuberías, montaje de vidrios…)
Experiencia profesional adquirida en empresa multinacional, sector industrial.
 
Los candidatos seleccionados deberán realizar un curso de formación en un centro homologado sin remunerar
 
Si crees que cumple los requisitos inscríbete en nuestra oferta clicando aquí, para ello debes ser usuario de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

Barbera-del-Vallès- borsa-de-treball-llar-infants
L’Ajuntament de Barberà del Vallès  fa una  convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

El sistema de de selección es per concurs oposició en torn lliure.El tipus de relació serà contracte laboral temporal

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a Especialista de Llars d’infants són les que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d’altres:

·         Col·laborar amb la Direcció de les Llars d’Infants en l’elaboració de la programació de les activitats i els programes a executar.
·         Executar la programació i accions fruit de la prestació del servei de les llars d’infants.
·         Realitzar les tasques de seguiment de l’evolució dels infants.
·         Realitzar informes individuals sobre els infants.
·         Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS DEL LES PERSONES ASPIRANTS

·         Titulació: Estar en possessió del títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o titulació que es consideri equivalent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en funció del que s’estableix al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de data 20 de juliol de 2006) i d’altres resolucions vigents.
·         Llengua catalana: Nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C1).
·         Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
·         Satisfer els drets d’examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d’aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les personesaspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar desde l’endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

PROCÉS SELECTIU

El sistema selectiu serà el de concurs oposició.
Fase de concurs
En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula de mèrits (pots consultar-los clicant aquí)
Fase d’Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s’especifiquen a continuació:

·         Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

·         Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

·         Tercer Exercici.- Prova teórica

Borsa de treball de personal docent del Departament d’Ensenyament


Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • Personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d’acord amb el temps de servei.

 • Les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d’oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.
 • Les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d’Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d’ordre assignat en la convocatòria.

Durant el curs hi pot haver convocatòries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.
Al llarg del curs 2015-2016 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2015, la darrera setmana del mes de gener de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta. Per acreditar-ho cal presentar un certificat mèdic ordinari actualitzat en el qual s’especifiqui que la persona no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s’opta. 
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. Per acreditar-ho cal signar la declaració jurada inclosa a l’imprès de sol·licitud d’accés.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.
 • Per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, es modifica l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de la manera següent: “Serà requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual […]. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals”.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyaments no universitari dependents del Departament d’Ensenyament-Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l’any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

TERMINIS

Presentació de la sol·licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.
Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils comptats a partir de la data en què s’ha tramitat telemàticament de la sol·licitud. 
 • De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016.
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera setmana d’abril de 2016.Convocatòria de L’Ajuntament de Barcelona per ampliar la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Ajuntament-de-Barcelona
CONVOCATÒRIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Mitjançant aquesta convocatòria es constituirà una borsa amb les 300 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s’assenyala en la base 10.1a) de la convocatòria.
Així mateix,del total de la borsa es reserven fins a 15 llocs per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat

 Descripció funcional del lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va

Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d’un procediment, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les instruccions d’una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

Requisits de participación

Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 
Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. 

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

Presentació de sol·licituds

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l’espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.
Pots consultar la convocatoria en aquest enllaç

Diputació de Barcelona: procés selectiu per possibles suplències d’oficial fuster

diputació-barcelona-interinatge
CONVOCATÒRIA S-44/15 DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL FUSTER.

Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc
Categoria: MFU – oficial fuster
Servei: de Manteniment d’Edificis
Ubicació: Diferents centres de treball de la Diputació de Barcelona

Característiques dels llocs

Funcions bàsiques
Col·laborar en la reparació de mobiliari o elements de fusteria adaptats a les
limitacions d’un determinat espai i/o unes necessitats específiques d’ús.
 • Realitzar els treballs de complexitat mitjana de l’àmbit de manteniment,
 • conservació i restauració d’elements de fusta
 • Mecanitzar les peces de fusta i els seus derivats.
 • Realitzar les operacions d’instal·lació, muntatge, ajustament i acabat de
 • construccions de fusta en obra.
 • Dur a terme operacions d’envernissat bàsiques
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Requisits

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors
 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa
 • Estar en possessió del títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en ESO.

Presentació de sol·licituds

Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en
paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 diez naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del
portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona:

http://www.seuelectronica.diba.cat(apartat recursos humans).

En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de
registre de Barcelona (consulta les adreces a la convocatòria)
El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines de registre ja esmentades, o bé es pot trobar en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

sol·licitud, tant en paper com suport electrònic, ha d’anar acompanyada de la següent

documentació:

– DNI

– títol corresponent

– certificat de coneixements de nivell B1 de llengua catalana (antic certificat de

nivell A elemental)

Consulta tots els requisits i bases a la convocatòria.

Nike, Mango y Cortefiel abrirán tienda en el Parc Vallés

Según información aparecida en el Diari de Terrassa, Nike, Mango y Cortefiel se establecerán en breve en el Parc Vallès confirmando así la transformación del complejo de ocio en un espacio comercial.
Parc Vallès, propiedad del fondo de inversión Pradera, se inauguró en 1998.
Esta situado entre los municipios de Terrassa, Sabadell, Matadepera, Sant Quirze, Rubí y Sant Cugat, en la comarca del Vallès Occidental, con una excelente accesibilidad, amplitud de horarios y un enorme parking gratuito con más de 2.600 plazas.
Actualmente podemos encontrar una amplia oferta de ocio, gastronomía, tiendas..
En el siguiente listado puedes consultar  todas las empresas presentes  en el Parc Vallès y en muchos casos enviar tu CV  

Ocio

Kids Parc Vallès                          Golden Park
Newpark Bowling                         La Caseta del TAROT
Mojito Bar                                    Sant Patrick’s Irish Pub

Gastronomía

L’Art de la Crepe                        Foster’sHollywood
Udon NoodleBar                        Viena
BurgerKing                                 La Yoghourtería by Danone

Tiendas

Media Markt                               Drim
Juguetilandia                              Mercadona
DetailCar                                    JYSK
Caprabo con Eroski
También puedes visitar las páginas de Mango, Nike y Cortefiel y hacer llegar tu CV
A medida que tengamos más información sobre la noticia, iremos actualizando los datos