Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament

 

Ajuntament_de_Barceloa_Anunci_concurs_oposició_Bomber

 

 

 

Anunci sobre procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de 79 places de bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 12 d´abril de 2018 la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure de les següents places: 

79 Places de Bomber/a d’accés, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponents al grup C, subgrup C2, escala d’Administració especial, sotsescala de serveis especials i règim funcionarial.
Les característiques de la convocatòria són les següents: 

·         Núm. de places convocades: 79
·         Classe de personal: Funcionari/ària de carrera
·         Escala: Administració especial, sotsescala de serveis especials
·         Categoria: Bomber/a d’accés
·         Grup de titulació: Grup C, subgrup C2
·         Nivell: 16

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn lliure.
Per més informació sobre requisits de participació i presentació de sol·licitud cliqueu al enllaços:

 

Anuncio sobre proceso para la selección mediante concurso oposición libre de 79 plazas de bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La Comisión de Gobierno, actuando por delegación de la Alcaldesa, aprobó en sesión celebrada el 12 de abril de 2018 la convocatoria y las bases específicas que deben regir el proceso para la selección mediante concurso oposición libre de las siguientes plazas: 

79 Plazas de Bombero / a de acceso, del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Barcelona, ​​mediante concurso oposición libre, correspondientes al grupo C, subgrupo C2, escala de Administración especial, Subescala de servicios especiales y régimen funcionarial.

Las características de la convocatoria son las siguientes: 

• Núm. de plazas convocadas: 79
• Clase de personal: Funcionario / a de carrera
• Escala: Administración especial, Subescala de servicios especiales
• Categoría: Bombero / a de acceso
• Grupo de titulación: Grupo C, subgrupo C2
• Nivel: 16

El sistema de selección es de concurso oposición y se articula en turno libre.

Para más información sobre requisitos de participación y presentación de solicitud haga clic en enlaces:

 

Five Guys inaugura su primer local en Barcelona y crea 55 puestos de trabajo

Five_Guys_selección_Barcelona

 
La cadena norteamericana ha inaugurado un local en La Maquinista que empleará unos 55 trabajadores y proyecta una nueva apertura en Diagonal Mar.
Los nuevos empleados tendrán contratos indefinidos y condiciones laborales por encima del promedio del sector.
Five Guys empezó en Arlington, Virginia, en 1986, cuando Jerry y Janie Murrell dieron un sabio consejos a sus hijos: “Montad un negocio o id a la universidad”. La opción del negocio ganó y la familia Murrell abrió su primera hamburguesería llamada simplemente, Five Guys (por los cinco hermanos).

Si quieres formar parte de esta cadena, adjunta tu CV aquí

 

 

La cadena nord-americana ha inaugurat un local a La Maquinista que donarà feina a uns 55 treballadors i projecta una nova obertura a Diagonal Mar.
 
Els nous empleats tindran contractes indefinits i condicions laborals per sobre de la mitjana del sector


Five Guys va començar a Arlington, Virginia, el 1986, quan Jerry i Janie Murrell van donar un savi consells als seus fills: “Munteu un negoci o aneu a la universitat”. L’opció del negoci va guanyar i la família Murrell va obrir la seva primera hamburgueseria anomenada simplement, Five Guys (pels cinc germans).

Si vols formar part d’aquesta cadena, adjunta el teu CV aquí 

GFi contratará 700 profesionales durante 2018

GFi_contratará_700_profesionales_durante_2018
GFi España es una de las consultoras más competitivas del mercado.
GFi España, que comenzó el año con una plantilla de más de 2.500 empleados, gracias a las más de 700 contrataciones realizadas durante el año 2017, tiene pensado incorporar durante este año 2018, a 700 trabajadores más.
Los perfiles más demandados por la compañía corresponden a las áreas de Desarrollo (Java, J2EE, .Net), Consultoría, Middleware, Bases de datos, Business Intelligence & Big Data, Mobile y SOA – BPM, especializados según las diferentes unidades de Gfi: Banca y Seguros, Telco, Sanidad, Administraciones Públicas, etc.

Las incorporaciones se realizarán en los diferentes centros geográficos que la compañía tiene por todo el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Alicante, San Sebastián, Zamudio, Vitoria, Pamplona, Santander, Logroño, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria

Si quieres formar parte de esta compañía, puedes hacer llegar tu candidatura clicando aquí

Fuente: GFI
 

GFI Espanya és una de les consultores més competitives del mercat. 

GfI España, que va començar l’any amb una plantilla de més de 2.500 empleats, gràcies a les més de 700 contractacions realitzades durant l’any 2017, té pensat incorporar durant aquest any 2018, a 700 treballadors més.

Els perfils més demandats per la companyia corresponen a les àrees de Desenvolupament (Java, J2EE, .Net), Consultoria, Middleware, Bases de dades, Business Intelligence & Big Data, Mobile i SOA – BPM, especialitzats segons les diferents unitats de GFI: banca i Assegurances, Telco, Sanitat, Administracions Públiques, etc. 

Les incorporacions es realitzaran en els diferents centres geogràfics que la companyia té per tot el territori nacional: Madrid, Barcelona, ​​Bilbao, Sevilla, Alacant, Sant Sebastià, Zamudio, Vitòria, Pamplona, ​​Santander, Logronyo, Múrcia i Las Palmas de Gran Canària 

Si vols formar part d’aquesta companyia, pots fer arribar la teva candidatura clicant aquí

Font: GFI 

Convocatorias selección Sant Joan de Déu Serveis Socials

ofertes_treball_Sant_Joan-de_Déu
 
 
 
Convocatòries de selecció a Sant Joan de Déu Serveis Socials 

Sant Joan de Déu Serveis Socials-Barcelona treballa a la ciutat de Barcelona des de l’any 1979 atenent a persones sense sostre, dins l’Ordre Hospitalaria Sant Joan de Déu Provincia d’Aragó-San Rafael. Fruit de l’evolució de la societat el treball que realitzen s’ha anat adaptant a les necessitats que han anat sorgint.

A l’actualitat, sempre mantenint els valors identitaris de l’Ordre Hospitalaria Sant Joan de Déu, qualitat, respecte, espiritualitat, responsabilitat i hospitalitat, treballen per als dret a la habitatge de totes les persones, oferint atenció integral i personalitzada a les persones sense sostre.

Perfils sol·licitats: 

        EDUCADOR/ASOCIAL

 

Convocatorias de selección en Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona trabaja en la ciudad de Barcelona desde el año 1979 atendiendo a personas sin hogar, dentro de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu Provincia de Aragón – San Rafael. Fruto de la evolución de la sociedad, el trabajo que realizan se ha ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo.

En la actualidad, siempre manteniendo los valores identitarios de la Orden Hospitalaria Sant joan de Déu, Calidad, Respeto, Espiritualidad, Responsabilidad, y Hospitalidad, trabajan para el DERECHO A LA VIVIENDA DE TODAS LAS PERSONAS ofreciendo atención integral y personalizada a las personas sin hogar.  

Perfiles solicitados: 

        EDUCADOR/ASOCIAL