La UAB, presenta el Pregrau Dual d’Especialista en Sistemes d’Informació a les Administracions Locals, amb una ajuda a l’estudi de 2.300€ per alumne.

La Universitat Autònoma de Barcelona presenta una oportunitat de formació per millorar la ocupabilitat dels joves al sector públic. Es coordina des de l’Escola d’Enginyeria de la pròpia universitat, amb la coresponsabilitat de la Diputació de Barcelona proporcionant al seu alumnat un títol propi d’un any d’especialització.

Aquest pregrau, proporciona formació en un àmbit molt actual amb manca de candidats, que eleva les oportunitats laborals dels qui hi participin.  El seu objectiu és precisament millorar l’ocupació i el desenvolupament personal del alumne, amb un seguiment personalitzat. A més, suposa un primer contacte dels joves amb el campus de la UAB, fet que pot estimular a continuar avançant als seus estudis. Tots els alumnes matriculats, disposaran de targeta d’estudiant UAB, que permet la entrada a la biblioteca i altres serveis del propi campus.

Després de 4 mesos de sessions teòriques a la universitat, es compagina amb una estada de pràctiques en ajuntaments durant 6 mesos.

Tots els alumnes gaudeixen d’un ajut a l’estudi de 2.300€, a raó de 354€ mensuals entre maig i desembre de 2019.

Calendari: Del 7 de gener de 2019 al 14 de desembre de 2019

Preu: 1.800€

Ajut a l’estudi: A cada alumne per valor de 2.300 euros

Lloc (fase formació universitària): Escola d’Enginyeria de la UAB (Edifici Q, Carrer de les Sitges, 08193 · Bellaterra)

Formació pràctica: A ajuntaments i consells comarcals del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès

Horari: Matí / tarda

Crèdits: 60

Titulació: Títol propi de la UAB

Places: 25

Idioma: Català / castellà

Accés: Acreditar el títol de batxillerat o equivalent (superades les proves d’accés a la universitat); acreditar el títol de tècnic superior de formació professional, o procedir dels sistemes educatius estrangers regulats al capítol III del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

Per a més informació, consulteu els següents enllaços:

Pàgina web de la UAB:  https://www.uab.cat/web/estudiar/pregraus-duals/presentacio-1345768759322.html

Guia Docent: https://www.uab.cat/doc/GuiaDocentPregrauDualEspecialistaSistemesInformacio

Email per consultes, qüestions i inscripcions: pregraus.duals@uab.cat

També podeu informar-vos a les següents xarxes socials:

 

Anuncios