5 beques per treballar a la Diputació de Barcelona

Des de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, ​​s”ha obert el termini de presentació de cinc beques:

Seguir leyendo “5 beques per treballar a la Diputació de Barcelona”

Anuncios

L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

Barbera-del-Vallès- borsa-de-treball-llar-infants
L’Ajuntament de Barberà del Vallès  fa una  convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a especialista de llars d’infants

El sistema de de selección es per concurs oposició en torn lliure.El tipus de relació serà contracte laboral temporal

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a Especialista de Llars d’infants són les que corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són, entre d’altres:

·         Col·laborar amb la Direcció de les Llars d’Infants en l’elaboració de la programació de les activitats i els programes a executar.
·         Executar la programació i accions fruit de la prestació del servei de les llars d’infants.
·         Realitzar les tasques de seguiment de l’evolució dels infants.
·         Realitzar informes individuals sobre els infants.
·         Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS DEL LES PERSONES ASPIRANTS

·         Titulació: Estar en possessió del títol de Tècnic/a superior en Educació infantil o titulació que es consideri equivalent en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en funció del que s’estableix al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de data 20 de juliol de 2006) i d’altres resolucions vigents.
·         Llengua catalana: Nivell de suficiència de la llengua catalana (nivell C1).
·         Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).
·         Satisfer els drets d’examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d’aquesta taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les personesaspirants que estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per prendre part en el procés.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar desde l’endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

PROCÉS SELECTIU

El sistema selectiu serà el de concurs oposició.
Fase de concurs
En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula de mèrits (pots consultar-los clicant aquí)
Fase d’Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s’especifiquen a continuació:

·         Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

·         Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

·         Tercer Exercici.- Prova teórica