McDonald’s cerca 10 hostes/sses i 10 encarregats/des de Restaurant per als seus establiments de Sabadell, Terrassa i Rubí


Tots dos llocs de treball requereixen formació mínima de Graduat en ESO, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà , així com experiència acreditada de mínim un any en atenció al públic. Es valorarà experiència en Hostaleria i en Gestió d’Equips.
També són necessaris coneixements bàsics d’informàtica, domini del castellà i català (també es valoraran altres idiomes) i comptar amb un vehicle propi.
La figura d’hoste/hostessa serà responsable de plantejar i executar accions de Màrqueting amb l’objectiu de potenciar les vendes i atraure la clientela. Serà responsabilitat seva fomentar la bona imatge de la marca i assegurar el benestar i confort del client. Per això, s’encarregarà de proporcionar una atenció personalitzada als/les usuaris/usuàries i d’una activa participació en activitats de la Comunitat.
La figura d’encarregat/da de Restaurant es responsabilitzarà del correcte desenvolupament de l’àrea assignada, assegurant el respecte dels procediments operacionals, de qualitat, higiene i seguretat alimentària. A més, haurà de vetllar per la satisfacció de la clientela (interna i externa) i assegurar la bona gestió dels recursos humans. També s’encarregarà de valorar els objectius programats al Restaurant.
Podeu consultar les condicions de les ofertes aquí:
Per participar en el procés de selecció només cal que entris a www.sabadelltreball.cat com a candidat/a registrat i t’inscriguis a les ofertes des d’allà. Anuncios

Programa Fem Ocupació per a Joves busca 30 cambrers/res de pisos per a Cerdanyola del Vallès

Des del PIMEC, i en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), posen en marxa el programa Fem Ocupació per Joves, que persegueix l’objectiu de formar i ocupar a persones joves entre 18 i 29 anys, que hagin finalitzat estudis secundaris per tal d’incorporar a una important empresa del sector turístic 30 cambrers/es de pisos a Cerdanyola del Vallès.Aquestes persones realitzaran les següents tasques: neteja de les habitacions en allotjaments turístics, reposició dels minibars, neteja de les zones comunes, recepció, restaurant, gimnàs…

Les persones contractades tindran garantides un contracte temporal mínim de 6 mesos a jornada complerta i amb una formació a mida i adaptada al lloc de treball per professionalitzar-se dins l’àmbit de la Hostaleria.

Així doncs, es busca que les persones apuntades a la oferta, compleixin els següents requisits:

       Tenir entre 18 i 29 anys
       Residir a Catalunya
       Haver finalitzat els estudis d’ESO, Batxillerat o CFGM, i no tenir estudis superiors ni estar-los cursant actualment.
    Altres competències requerides: persones joves, dinàmiques, amb iniciativa i gran interès en formar-se com a professionals dins del sector de la hostaleria.
Si vols apuntar-te a la oferta, només cal que t’inscriguis al portal FeinaActiva (https://feinaactiva.gencat.cat)  i busquis la oferta amb Referència: FA03029030.


10 vacantes de limpieza para la apertura de un nuevo hotel en Barcelona


DENBOLAN CONSULTORIA, S.L busca personal de limpieza para la apertura de un nuevo hotel de 4* en Barcelona. 

Imprescindible poseer experiencia en limpieza, muy valorable experiencia en apertura de hoteles. 
10 Vacantes

Funciones: 


Limpieza del hotel 

Requisitos:

  • Experiencia en limpieza de grandes superficies.
  • Disponibilidad horaria.

Experiencia Laboral
Al menos 1 año
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Requisitos mínimos
Experiencia en limpieza de grandes superficies
Disponibilidad horaria
Contrato

Tipo de contrato

Contrato a tiempo parcial

Jornada Laboral

Mañanas

20 vacantes para camareros/as de pisos en BarcelonaDENBOLAN CONSULTORIA, S.L busca camareros y camareras de piso para hoteles de 4* en Barcelona, para trabajar a media jornada.
Imprescindible poseer experiencia en limpieza de habitaciones de hoteles de 4* o 5*.
20 Vacantes

Funciones: 
– Limpieza de habitaciones
– Reposición amenities

Requisitos:

– Experiencia de al menos 1 año en las funciones descritas
– Disponibilidad horaria.

Experiencia Laboral
Al menos 1 año
Estudios mínimos
Educación Secundaria Obligatoria
Requisitos mínimos
Experiencia previa como camarer@ de pisos en hoteles de 4* y/o 5*
Disponibilidad horaria
Contrato

Tipo de contrato

Contrato a tiempo parcial

Jornada Laboral

MañanasBorsa de Treball d’Oficials d’Ofici i de Manteniment de l’Ajuntament de TerrassaL’Ajuntament de Terrassa ha publicat les bases reguladores per la confecció d’una Borsa de Treball d’oficials d’ofici i de manteniment a la fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal d’oficial de diferents oficis i manteniment. 

Especialitats

  • Xofers.
  • Paleteria.
  • Manteniment d’instal·lacions (electricitat, llauneria, calefacció, etc)
  • Jardineria.
  • Fusteria.
  • Manyaneria.
  • Pintura.
  • Manteniment general d’edificis. 

Funcions a realitzar

Amb caràcter general les funcions a realitzar dins de cada especialitat són:

a)    Realitzar les funcions especialitzades pròpies de l’ofici.

b)    Complimentar els documents acreditatius del temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat, informant i col·laborant amb el seu superior en tot allò que se li requereixi: redacció de partes, comunicats, i informació que li sigui sol·licitada.

c)   Realitzar el manteniment i les tasques adients per al correcte funcionament de les dependències.

d)    Realitzar treballs de muntatge, reparació i conservació de les dependències.

e)    Realitzar, sempre que sigui necessari, treball complementaris no propis del seu àmbit que permetin el correcte desenvolupament de les funcions.

f)   Vetllar pel correcte funcionament del centre i/o dependències així com garantir la seguretat del mateix.

g)    Realitzar els encàrrecs externs i/o interns que se li encomanin pel servei.

h)   El desenvolupament de les tasques i funcions del lloc es podran realitzar de forma fixa o itinerant segons necessitats del servei.

i)   Garantir la qualitat i el temps invertit en els treballs realitzats segons les instruccions rebudes, organització de tasques, material en estoc, etc.

j)    Col·laborar sempre que sigui necessari, en els diferents treballs complementaris propis del servei.

k)    Complir les ordres rebudes sobre prevenció de riscos laborals.

l)     I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, que en tot cas, inclouen les assignades al lloc de treball. 

Requisits dels/les aspirants


Per prendre part en aquest procés selectiu, tots aquests requisits s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera i/o contractació.

a)    Tenir la nacionalitat espanyola, la dels estats membres de la UE, la d’altres estats als quals, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya o tenir la consideració d’estranger als efectes d’aplicació de la Llei Orgànica 4/2000 de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

b)   Tenir complerta l’edat mínima establerta a la legislació vigent i no excedir, en el seu cas, de  l’edat màxima de jubilació forçosa, o altra que s’estableixi per llei.

c)   Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de la feina i no incórrer en causa legal d’incapacitat.

d)  No estar inhabilitat/da per sentència ferma per l’exercici de les funcions públiques ni estar o haver estat separat/ada en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

e)   En aplicació del que estableix la Llei 7/2007 de 12 d’abril, (disposició addicional 7a), no s’exigeix per ser admès en el present procés selectiu cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

f)   Estar en possessió per a l’especialitat de xofer del carnet de conduir C, i en la resta d’especialitats del carnet de conduir B.

g)   D’acord amb el Decret 161/2002, de 11 de juny, estar en possessió del coneixement del nivell elemental de català, (nivell de compressió, antic nivell A).

Instàncies

A les instàncies, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera de la convocatòria. També cal indicar clarament, en el lloc reservat a tal efecte, el codi de la convocatòria a la que es presenta.

Amb la presentació de la instància s’hauran de presentar els documents acreditatius del requisits i mèrits.

La no veracitat de les mateixes comportarà l’exclusió definitiva del procés selectiu.

Les instàncies poden presentar-se per internet a través de la seu electrònica municipal (https://seuelectronica.terrassa.cat), mitjançant formulari específic a tal efecte, signat electrònicament amb certificat digital.

Així mateix, es poden presentar a les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En aquestes modalitats caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica següent: selecció.rrhh3@terrassa.cat.

Les instàncies, específiques per a la participació en processos de selecció, dels/les aspirants han d’anar acompanyades de:

1.    Relació nominal dels documents que es presenten indicada en el mateix ordre en que s’aporten.

2.    Currículum Vitae degudament actualitzat, datat i signat.

3.    Fotocòpia de la titulació exigida en cada cas.

4.   Documentació oficial d’estar en possessió del certificat que acrediti els coneixements de nivell de català exigits, o superior, de la Junta permanent de Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents.

5.    En el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, acreditar el coneixement de la llengua castellana (segons allò establert al punt g) de la base tercera).
Termini de preseentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (del 8 al 30 de setembre).


Bases reguladores per a la confecció d’una Borsa de Treball d’Oficials d’Ofici i de Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa (Codi convocatòries: BorsaOficials/16 + especialitat)

Adif ha abierto una oferta de empleo público para incorporar a 205 nuevos trabajadores

Adif ha abierto una oferta de empleo público para incorporar un total de 205 nuevos trabajadores a la compañía que construye y explota la red ferroviaria. Es la primera que pone en marcha en los últimos seis años.

Este proceso de contratación de Adif se suma al que Renfe abrió el pasado mes de mayo para 522 trabajadores, 340 de ellos maquinistas, y que actualmente se encuentra en fase de selección.

En el caso de la compañía que gestiona las vías y las estaciones ferroviarias, del total de 205 puestos de trabajo que ofrece, 125 corresponden a factores de circulación y otros catorce a oficiales de telecomunicaciones.

También busca 16 oficiales celadores de líneas electrificadas y cincuenta montadores eléctricos de instalaciones de seguridad, según el anuncio que la compañía ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estos trabajadores se sumarán a los 13.014 empleados con que Adif contaba a cierre de 2015.

El total de 727 nuevos puestos de trabajo que se ofrecen en el sector ferroviario son fruto del plan de empleo que Renfe y Adif, compañías públicas dependientes del Ministerio de Fomento, acordaron con sus sindicatos a finales del pasado año dentro de la negociación de sus respectivos nuevos convenios colectivos.

En virtud de estos planes de empleo, las dos empresas abordaron previamente, durante el pasado ejercicio, sendos planes de bajas voluntarias.

El objetivo último de Renfe y Adif es renovar sus plantillas, para rejuvenecerlas, dado que presentan una edad media de unos 54 años, e incorporar profesionales adaptados a las nuevas necesidades de las empresas y que aporten valor.

Oferta de empleo público Adif 

Oficial de Telecomunicaciones

La Dirección General de RR. HH. y Secretaría General y del Consejo convoca como personal laboral fijo en ADIF 14 plazas según se especifica en los documentos adjuntos.
El plazo de admisión de solicitudes de participación se inicia el día 31 de agosto de 2016 y finaliza el día 19 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
La participación en esta convocatoria está condicionada al previo abono de una tasa por derechos de examen de 14,97€. (Consulte en las Bases los supuestos de exención o bonificación de esta tasa).
·            Bases de la Convocatoria.
Factor de Circulación de Entrada (personal laboral fijo).
La Dirección General de RR. HH. y Secretaría General y del Consejo convoca como personal laboral fijo en ADIF 125 plazas según se especifica en los documentos adjuntos.
El plazo de admisión de solicitudes de participación se inicia el día 31 de agosto de 2016 y finaliza el día 19 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
La participación en esta convocatoria está condicionada al previo abono de una tasa por derechos de examen de 14,97€. (Consulte en las Bases los supuestos de exención o bonificación de esta tasa).
·            Bases de la Convocatoria.
Montador Eléctrico
La Dirección General de RR. HH. y Secretaría General y del Consejo convoca como personal laboral fijo en ADIF 66 plazas según se especifica en los documentos adjuntos.
El plazo de admisión de solicitudes de participación se inicia el día 31 de agosto de 2016 y finaliza el día 19 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
La participación en esta convocatoria está condicionada al previo abono de una tasa por derechos de examen de 14,97€. (Consulte en las Bases los supuestos de exención o bonificación de esta tasa).
·            Bases de la Convocatoria.

30 vacantes de empleo para cocineros/as en BarcelonaPrestigioso grupo de restauración de Barcelona ofrece 30 puestos de Cocinero/a para próxima gran apertura de café-restaurante con temática NBA, que estará situado en pleno centro de la ciudad. 

Este primer gran restaurante temático en Europa de la NBA, aglutinará cafetería, restauración, venta de “merchandising” y pantallas gigantes para ver los partidos de la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos.

Requisitos

Imprescindible un año de experiencia en el sector y en restaurantes de gran volumen y rapidez en el servicio.
Disponibilidad total e incorporación inmediata.

Oferta

Aunque la inscripción a la oferta se realiza a través de la web de randstad, la contratación se hará directamente con la empresa.


Si te interesa, ¡apúntate y comparte! 

Datos de contacto directo con la persona encargada de gestionar la oferta:
Monica
monica.daniel@randstad.es
933170555